21 thoughts on “喜从天降”

  1. 央视六月播的那部《人间正道是沧桑》(差点被禁,原因并不是孙红雷大嘴,而是片中政治因素。看过的人都明白)
    是不是也和新台长上台有关系吗

    Reply
  2. 新来的台长姓什么???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    Reply

Leave a Comment